DRDA ભરતી ૨૦૨૨, District Rural Development Agency Bharti 2022 declared Apply Now , જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સે ભરતી ૨૦૨૨ જાણો સપુર્ણ માહિતી ,DRDA Bharti 2022 Apply , Notification 2022 , Seachh bharat mission bharti 2022 


નમસ્કાર વિદ્યાર્થીમિત્રો સ્વાગત છે આપનું egujrat ની એક નવી જ પોસ્ટ પર. આપણી આજની પોસ્ટનો વિષય રોજગારલક્ષી છે. આજની પોસ્ટ યુવાનો કે જે રોજગારીની શોધમાં છે તેઓ માટે ઉપયોગી બની શકે તેમ છે માટે આજની પોસ્ટ અંત સુધી વાંચજો તથા આપના અન્ય સાથીમિત્રોને પણ શેર કરજો. 

જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી દ્વારા ભરતી અંગેની જાહેરાત કરવામાં આવી છે DRDA દ્વારા SWM કન્સલટન્ટ  વર્ગ-૩ ની ભરતી માટેની જાહેરાત કરવામાં આવી છે શુ છે આ જાહેરાત અને લગત પોસ્ટ માટે કઈ રીતે અરજી કરવી તે વિશેની સમ્પુર્ણ માહિતી આપને નીચે મુજબ મળી રહેશે. 


DRDA  SWM કન્સલટન્ટ ભરતી ૨૦૨૨

કમિશનર ગ્રામ વિકાસની કચેરી, ગાંધીનગર ખાતે સ્વચ્છ ભારત મિશન ગ્રામીણ ભાગ-૨ યોજનાના રાજ્ય સ્તરેથી અમીકરણ અને મોનિટરિંગ સબળ રાજ્ય સ્તરની મંજૂરી મળેલ જગ્યા યોજનાકીય લોહિત નમગીરી પૂર્ણ થાય કે ૧૧ માસનો કરાર (બંનેમાંથી જે વહેવા સાડા થાય) તે સમય ગાળા સુધી નીચે સૂચવ્યા મુજબના હોદ્દા માટે તા. ૦૧-૦૯-૨૦૧૨ ના રોજ સાંજે ૦૬- ૧૦ ક્લાક સુધીમાં ગ્રામ વિકાસની કચેરી, ૧૬/૩, ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવન, જૂના સચિવાલય, ગાંધીનગરની કોરી ખાતે અરજદારોએ “સ્પેલ કમિશનરશ્રી (એસ.બી.એમ.જી)” ને સંબોધીને જી.પોસ્ટ મારફત અરજી કરવા આની જાહેરાત આપવામાં આવે છે,
જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી દ્વારા એસ.ડબલ્યુ.એમ કન્સલટન્ટ ભરતી 2022 નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. તેઓએ ૧૧ માસના  કોન્ટ્રાક્ટ માટે આ  નોકરીઓ માટે ઇન્ટરવ્યુ ગોઠવ્યું  છે.માસ્ટર ઓફ એન્જીનીયરેંગ ઇન એન્વાયરમેન્ટલ / કોમ્પ્યુટર ડિગ્રી ધારક આ ભરતી માટે ઇન્ટરવ્યુમાં હાજરી આપી શકે છે. નોકરી વિશેની અન્ય માહિતી જેમ કે પોસ્ટનું નામ લાયકાત વય મર્યાદા, પગાર, અરજી કરવાના પગલાં છેલ્લી તારીખ વગેરે નીચે આપેલ છે DRDA સિનીયર ક્લાર્ક ભરતી ૨૦૨૨ શૈક્ષણિક લાયકાત 
  • માસ્ટર ઓફ એન્જિનિયરીંગ ઈન એન્વાયરમેન્ટ/કમ્પ્યૂટર જાણકાર
  • સરકારી/અર્ધ સરકારી સંસ્થા સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થા/પ્રાઇવેટ સેકટરની સંસ્થાઓમાં સંબંધિત જગ્યાની કામગીરીનો શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો પાંચ વર્ષનો અનુભવ (સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર કરેલ કામગીરીને અગ્રિમતા આપવામાં આવશે.

ભરતી વિશેની  મહત્વની માહિતી ટુકમાં 


જોબ ઓર્ગેનાઈઝેશનનું નામ

 ગ્રામ વિકાસ એજ્ન્સી 

જાહેરાત નંબર

પોસ્ટ

S.W.M કન્સલ્ટન્ટ 

પગાર

40,000/- પ્રતિ માસ

નોકરીનો પ્રકાર

કરાર આધારીત

નોકરીનું સ્થાન

ગૂજરાત 

અરજી કરવાની પ્રક્રિયા

ઓફલાઈન 


લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોની ઈન્ટરવ્યુ લઈ . ભરતી કરવામાં આવશે. ઈન્ટરવ્યુ શરૂ થવાની તારીખ અને સમય નીચે મુજબ છે જેની સૌ ઉમેદવારોએ નોંધ લેવી 

  • અરજદારે અરજી કવર ઉપર મોટા અક્ષરે જગ્યાનું નામ દર્શાવવાનું રહેશે. 
  • અરજદારે અત્રેની ક્ચેરીની વેબ સાઇટ પેજ www.ruraldev.gujarat.gov.In ઉપર આપેલ અરજી ફોર્મ ના નમૂના મુજબ અરજી ટાઇપ કરેલ કાગળ ઉપર  કરવાની રહેશે.
  • અરજીમાં તાજેતરનો પાસપોર્ટ સાઝનો ફોટો, તમામ વિગત, અનુભવના પ્રમાણપત્રોની ઝેરોક્ષ નકલ (સેલ્ફ એટેસ્ટેડ) ઘરના સરનામાનું પૂફ બિડાણ સાથે રાખવાનું રહેશે.
  •  આ ભરતી પ્રક્રિયામાં સરકારશ્રી દ્વારા અપાતા કોઇપણ લાભ।ભથ્થા અરજદારને મળવાપાત્ર રહેશે નહીં, 
  • આ જગ્યાઓ પ્રોજેક્ટના સમયગાળા પૂરતી (૧૧ માસના કરાર આધારિત) હોઇ, કાયમી ભરતી પ્રક્રિયા ના હોઇ, પસંદ થનાર ઉમેદવાર ભવિષ્યમાં કાયમી થવા માટે હક્ક દાવા માંગી શકશે નહી. 
બધા ઉમેદવારોને ખાસ વિનંતી કે અધિકૃત વેબસાઈટ પરથી યોગ્ય માહિતી અને લાયકાત વાંચીને જ લગત પોસ્ટ માટે અરજી કરવી. 

ગ્રામ વિકાસ એજન્સી ભરતી ૨૦૨૨ નોટીફીકેશન : CLICK HERE 

અરજી મોકલવા માટેનુ સરનામુ 

લગત ઉમેદવારે અરજી નીચે મુજબના સરનામે મોકલી આપવાની રહેશે . 
  • કમિશનર ગ્રામવિકાસ કચેરી, બ્લોક નંબર ૧૬/૩ ડો. જીવરાજ મહેતા ભવન ગાંધીનગર

READ MORE 

      વહાલી દીકરી યોજના          

Gyan guru Quiz Fifth Week Result Declared 

જ્ઞાન ગુરુ ક્વીઝ ના પ્રથમ સપ્તાહની ક્વીઝ આપે રમી જ હશે . તો આપણે જણાવી દઈએ કે તે ત્રીજા સપ્તાહનું પરીણામ આવી ચૂકયું છે તો જલ્દી થી નીચેની લીંક દ્વારા જોઈ લો કે આપનું વિજેતાઓમાં નામ છે કે નહી . જ્ઞાન ગુરુ ક્વીઝ દ્વારા સરકારશ્રી મહત્વના ઈનામોની જાહેરાત કરવામાં આવી છે આપ નીચે ની લિન્ક દ્વારા ઈનામો તેમજ આપનું રીઝલ્ટ જાણી શકશો . 

" જ્ઞાન ગુરુ ક્વીઝ પાંચમા સપ્તાહ રીઝલ્ટ :  Click Here " 


આપ ઉપર દર્શાવેલ લિન્ક દ્વારા આપના જિલ્લાનું શાળા લેવલનું, તાલુકા લેવાલનું તેમજ જિલ્લા લેવલનું પરીણામ જાણી શકશો . તેમજ આપણે મળનારા ઈનામો વિષેની માહિતી પણ મળી શકશે .

 


આ હતી આપણી આજની પોસ્ટ આજ પ્રકારની અન્ય માહિતી મેળવવા માટે અમારી સાથે જોડાય જજો. 

e-gujrat is Created Only For The Educational Purpose. Not The Owner Of Any OF The Available PDF Material Ans Books On it. Nor Made And Scanned.We Omly Provide The Link And Material Already Available On The Interner.If In Any Way It Violates The Law Or There Is A Problem Please Mail Us At egujrat18@gmail.com .