Senior Clerk cpt  syllabus -2022 , સિનિયર ક્લાર્ક cpt અભ્યાસક્રમ ૨૦૨૨,સિનિયર ક્લાર્ક કોમ્પ્યુટર પ્રીફીસીયન્સી ટેસ્ટ અભ્યાસક્રમ ૨૦૨૨,સિનિયર કલાર્ક  જાહેરાત ક્રમાંક ૧૮૫/૨૦૧૯૨૦ કોમ્પ્યુટર ટેસ્ટ syllabus 2022 download,senior clerk cpt exam syllabus 2022.which language in cpt exam , keyboard used in cpt exam , which version used in senior clerk cpt exam 2022


નમસ્કાર વિદ્યાર્થીમિત્રો સ્વાગત છે આપનું egujrat ની એક નવી પોસ્ટ સીનીયર સી.પી.ટી ટેસ્ટ ના અભ્યાસક્રમ વિશેની છે . આપ જાણો જ છો કે ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા થોડા સમય પહેલા સીનીયર ક્લાર્ક સી.પી.ટી પરીક્ષા માટે લાયક ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરવામા આવેલી હતી. જે મુજબ સીનીયર ક્લાર્ક વર્ગ-૩ પરીક્ષા જાહેરાત ક્રમાંક ૧૮૫-૨૦૧૯૨૦ ની ભાગ-૨ બાબતે ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વરા કરવામા આવેલી અગત્યની તથા પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ વિશેની સમ્પુર્ણ માહિતી આપને આજની પોસ્ટ પર મળી રહેશે. તેમજ ગૌણ સેવા દ્વારા પ્રશિધ્ધ કરવામા આવેલા નોટીફીકેશનની pdf  ફાઈલ પણ આપને આ પોસ્ટ ના અંતમા મળી રહેશે .તો આ પોસ્ટને અંત સુધી વાંચજો તથા આપના અન્ય સાથીમિત્રોને પણ શેર કરજો .

સીનીયર ક્લાર્ક CPT અભ્યાસક્રમ ૨૦૨૨ 

ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા સીનીયર ક્લાર્કની સી.પી.ટી પરીક્ષા માટે નો અભ્યાસક્રમ તથા તેના વિશેની અન્ય મહત્વપુર્ણ માહિતી પ્રસિધ્ધ કરવામા આવી છે. તો ચાલો જોઈએ સીનીયર ક્લાર્ક સી.પી.ટી નો અભ્યાસક્રમ અને તેના વિશેની અન્ય મહત્વની બાબતો. 

Sr. No.

Particulars of Test

Marks

Duration

1

Gujarati

30 Marks

1 Hour And 30 Minutes

2

Typing Test

20 Marks

3

Computer Practical Test with Reference to The Basic Knowledge Of Computer Applications as Prescribed in Appendix-G of E.R. Notification

50 Marks


APPENDIX-G

 Practical Test For Computer Proficiency

Sr No

Particulars

Marks

1

Preparing a Note in Word File

10 Marks

2

Preparing a Power Point Slide for Presentation Based on Data Provided

15 Marks

3

Preparing an Excel Spreadsheet and Answering an Arithmetic Problem

15 Marks

4

E-Mails (With Attachments)

10 Marks

 

 મંડળ દ્વારા જણાવ્યા મુજબ આ કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસયન્સી ટેસ્ટ ઓફિસ ૨૦૧૩ ના વર્ઝનમા લેવામા     આવશે  કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી  ટેસ્ટ્મા ગુજરાતી ભાષા માટે ફોન્ટ શ્રુતિ અને માઈક્રોસોફટ ઈન્ડીક લેગ્વેંજ  ઈનપુટ ટુલ ૩ રહેશે. આ  સોફટવેરમા નીચે મુજબના આઠ (૮) કી બોર્ડ ઉપલબ્ધ છે. 


  1. Gujarati Transliteration

  2. Gujarati Typewriter

  3. Gujarati Typewriter (G)

  4.Gujarati Incript 

  5. Godrej Indica 

  6. Remigntanlndica 

  7. Special Characters 

  8. Gujarati Terafont 

 Senior Clerk cpt  exam UPDATE notification 2022 :- click here 

Senior Clerk cpt  exam Call letter Download 2022 :- click here 

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર ધ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક:૧૮૫/૨૦૧૯-૨૦ સીનીયર કલાર્ક, વર્ગ-૩ સંવર્ગની પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષા તા.૩૧/૦૭/૨૦૨૧ ના રોજ યોજાયેલ આ પરીક્ષાને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટે લાયક ઠરેલ ઉમેદવારોની આખરી યાદી તા.૨૨/૦૨/૨૦૨૨ ના રોજ મંડળની વેબસાઇટ પર પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ છે. જાહેરાત ક્રર્માંક: ૧૮૫/૨૦૧૯-૨૦ “સીનીયર ક્લાર્ક" વર્ગ-૩ સંવર્ગની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ (ભાગ-૨) નું પુનઃ આયોજન તા.૨૦/૦૬/૨૦૨૨ થી તા.૨૩/૦૬/૨૦૨૨ ના રોજ ન્યુ વિદ્યાભવન, પોલીસ અકાદમી, કરાઇ, ગાંધીનગર ખાતે ૯ (નવ) સેશનમાં કરવામાં આવેલ છે. મંડળ દ્વારા ૨૨-૨-૨૦૨૨ ના રોજ પ્રસિધ્ધ કરાયેલ લાયક ઉમેદવારોની યાદી નીચે મુજબ છે.

સિનિયર ક્લાર્ક જાહેરાત ક્રમાંક ૧૮૫/૨૦૧૯૨૦ કોમ્પ્યુટર ટેસ્ટ ભાગ-૨

Click Here


કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક નીચે મુજબ છે. 

વિદ્યાર્થીમિત્રો ઉપરોક્ત પરીક્ષા માટેના કોલલેટર તા:-૧૦/૬/૨૦૨૨ થી ૨૦/૬/૨૦૨૨ સુધી નીચેની લિંક દ્વારા ડાઔનલોડ કરી શકશે. 

સિનિયર ક્લાર્ક ૧૮૫/૨૦૧૯૨૦ કોમ્પ્યુટર ટેસ્ટ કોલલેટર ડાઉનલોડ  

Click Here


કોલલેટર કઈ રીતે ડાઉનલોડ કરવુ 

પ્રવેશપત્ર "ON LINE" ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉમેદવારોએ પ્રથમ કોમ્પ્યુટરમાં (૧) "https://ojas.gujarat.gov.in" વેબસાઇટ પર જવું. (૨) બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટેના ઉમેદવારોએ “ Call Letter " પર "Click" કરવું. (3) ત્યાર બાદ "Secondary / Main Exam Call Letter પર "Click" કરીને Select job ના બોક્ષમાંથી આપેલ જાહેરાત Selet કરીને નિયત બોક્સમાં “Confirmation Number" તથા "Birth Date" ટાઇપ કરીને OK પર Click કરવાથી અલગ Window માં આપનો Call letter (પ્રવેશપત્ર) સ્ક્રીન પર દેખાશે. જે Call Latter તથા તે સાથેની સુચનાઓની પ્રિન્ટ મેળવી લેવાની રહેશે. કોલલેટર નવી વિન્ડોમાં ખોલવા માટે Pop up Blocker Off કરવું જરૂરી છે

ઉમેદવારોએ ડાઉનલોડ કરેલ કોલ-લેટર તથા સુચનાઓની વિગતો કે જે સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી સમયે હાજરીપત્રકની વિગતો ભરવા તેમજ પરીક્ષાની આગળની કાર્યવાહી માટે ખૂબ જ ઉપયોગી હોઇ તે અચૂક વાંચી જવી. ઓનલાઈન કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા સંદર્ભે કોઈ માર્ગદર્શનની આવશ્યકતા જણાય તે માટે મંડળના નાયબ સચિવશ્રી (પરીક્ષા)નો કચેરી સમય દરમ્પયાન ફોન નંબર:- ૦૭૯-૨૩૨૫૭૩૦૪ ૫ર સંપર્ક કરી શકશે. 

READ MORE 
MOST IMPORTANT ORGANISATION OF INDIA : CLICK HERE 

IMPORTANT AWARDS  QUESTIONS : CLICK HERE 
 
COMPUTER IMPORTANT QUESTIONS : CLICK HERE 

NOBEL PRIZE 2021 PDF : CLICK HERE 

e-gujrat is Created Only For The Educational Purpose. Not The Owner Of Any OF The Available PDF Material Ans Books On it. Nor Made And Scanned.We Omly Provide The Link And Material Already Available On The Interner.If In Any Way It Violates The Law Or There Is A Problem Please Mail Us At egujrat18@gmail.com .