આંગણવાડી કાર્યકર અને તેડાગર બહેનો ઓનલાઇન ભરતી, I.C.D.S NEW RECRUITMENT   IN ALL DISTRICT, ANGANVADI KARYAKAR BAHENO ANE TEDAGAR BAHENO NEW recruitmentiCDS UP Anganwadi Bharti 2022: 53000+ Supervisor, Worker, Helper- District Wise List 

 Anganwadi Bharti 2022 

Recently, The Women & Child Development Department, Gujarat invites the Online Application form to fill

  I.C.D.S  ANNOUCED BHARTI OF Anganwadi Helper, Anganwadi Worker Jobs. The application submission process has already started at official website i.e. @e-hrms.gujarat.gov.in. For our users we have provided the direct link of WCD Gujarat Anganwadi Bharti 2022 Apply Online Link when it released by official authority. First of all check the eligibility criteria here and then register online before the closing date 04/04/2022.


Anganvadi Helper and Worker job  Related  Important Links 

 • APPLICATION STARTING DATE :- 15/03/2022
 • LAST DATE OF APPLICATION   :-   04/04/2022
 • Online Application                     :-   Click Here 

 • ICDS ANGANWADI BHARTI 2022 DISTRICT WISE LIST 

 • NO

  District Name

  APPLY NOW

  Last Date

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨)--BHAVNAGAR URBAN

  Click Here

  24/04/2022

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--VADODARA URBAN

  Click Here

  24/04/2022

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--DEVBHUMI DWARKA

  Click Here

  24/04/2022

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--NAVSARI

  Click Here

  24/04/2022

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--TAPI

  Click Here

  24/04/2022

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--DANGS

  Click Here

  24/04/2022

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--RAJKOT URBAN

  Click Here

  24/04/2022

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--JUNAGADH URBAN

  Click Here

  24/04/2022

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--ARAVALLI

  Click Here

  24/04/2022

  ૧૦

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--VADODARA

  Click Here

  24/04/2022

  ૧૧

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--JAMNAGAR URBAN

  Click Here

  24/04/2022

  ૧૨

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--PATAN

  Click Here

  24/04/2022

  ૧૩

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--GANDHINAGAR

  Click Here

  24/04/2022

  ૧૪

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--MAHESANA

  Click Here

  24/04/2022

  ૧૫

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--JUNAGADH

  Click Here

  24/04/2022

  ૧૬

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--VALSAD

  Click Here

  24/04/2022

  ૧૭

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--CHHOTA UDEPUR

  Click Here

  24/04/2022

  ૧૮

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--MORBI

  Click Here

  24/04/2022

  ૧૯

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--KHEDA

  Click Here

  24/04/2022

  ૨૦

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--GIR SOMNATH

  Click Here

  24/04/2022

  ૨૧

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--MAHISAGAR

  Click Here

  24/04/2022

  ૨૨

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--SURENDRANAGAR

  Click Here

  24/04/2022

  ૨૩

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--BHAVNAGAR

  Click Here

  24/04/2022

  ૨૪

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--DAHOD

  Click Here

  24/04/2022

  ૨૫

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--BANASKANTHA

  Click Here

  24/04/2022

  ૨૬

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--SABARKANTHA

  Click Here

  24/04/2022

  ૨૭

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--SURAT URBAN

  Click Here

  24/04/2022

  ૨૮

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--PORBANDAR

  Click Here

  24/04/2022

  ૨૯

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--AHMADABAD

  Click Here

  24/04/2022

  ૩૦

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--BHARUCH

  Click Here

  24/04/2022

  ૩૧

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--JAMNAGAR

  Click Here

  24/04/2022

  ૩૨

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--BOTAD

  Click Here

  24/04/2022

  ૩૩

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--AHMADABAD URBAN

  Click Here

  24/04/2022

  ૩૪

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--KACHCHH

  Click Here

  24/04/2022

  ૩૫

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--PANCHMAHALS

  Click Here

  24/04/2022

  ૩૬

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--NARMADA

  Click Here

  24/04/2022

  ૩૭

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--AMRELI

  Click Here

  24/04/2022

  ૩૮

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--RAJKOT

  Click Here

  24/04/2022

  ૩૯

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--ANAND

  Click Here

  24/04/2022

  ૪૦

  - આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગર માટેની જાહેરાત (વર્ષ : ૨૨૨)--SURAT

  Click Here

  24/04/2022

 • આપ સૌ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો નિયત સમય મર્યાદામાં અરજી કરી આપજો . તેમજ પરીક્ષાની તૈયારી માટેનું મટીરીયલ મેળવવા માટે અમો સાથે જોડાયેલા રહેજો. દરેક પ્રકારનું પરીક્ષા મટીરીયલ તથા પરીક્ષાલક્ષી અપડેટ ની માહિતી આપને અમો થકી મળી રહેશે. 

  e-gujrat Is Created Only For The Educational Purpose. Not The Owner Of Any Of The Available PDF Material And Books On It. Nor Made And Scanned. We Only Provide The Link And Material Already Available On The Internet. If In Any Way It Violates The Law Or There Is A Problem Please Mail Us At egujrat18@gmail.com