ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંંદગી મંડળ નવી ભરતી જાહેર,  જાહેરાત ક્રમાંક ૧૩/૨૦૨૧-૨૨ અધિક  મદદનીશ ઇજનેર(સીવીલ), Additional Assistant Engineer Recruitment


    નમસ્કાર વિદ્યાર્થીમિત્રો સ્વાગત છે egujrat ની એક નવી જ પોસ્ટ પર . આ પોસ્ટ પર આપણે વાત કરવાના છીએ ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ ગાંધીનગર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી અધિક મદદનીશ ઈજનેર સિવીલની ભરતી અંગે. આપને આ પોસ્ટ પર ફોર્મ ભરવા માટે ની સંપુર્ણ જાણકારી મળી રહેશે તો આ પોસ્ટને અંત સુધી વાંચજો તથા આપના સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા સાથી મિત્રોને પણ શેર કરજો.
 

Post Name and Total post 

 • અધિક મદદનીશ ઇજનેર(સિવીલ) (વર્ગ-૩) -૩૫૫ 

શૈક્ષણિક લાયકાત : Educational Qualification 

 • A candidate shall possess a Diploma in Civil Engineering obtained from Technical Examination Board or any of the Universities or institutions established or incorporated by or under the Central or State Act in India; or any other educational institutions recognized as such or declared as deemed to be a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or an equivalent qualification recognized by the Government; 
 • Rule-3(c) A candidate shall possess the basic knowledge of computer application as prescribed in Gujarat Civil Services Classification and Recruitment (General) Rules,1967;and 
 • Rule-3(e) A candidate shall possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or Both. 
       
વયમર્યાદા 
 • A candidate shall not be less than 18 years and not be more than 34 years of age. 

પગારધોરણ
 • પસંદગી પામેલ ઉમેદવારનેઆ જગ્યા ઉપર કરાર આધારીત નિમણૂક થયેથી, નાણાં વિભાગના તા. ૨૯-૪-૨૦૧૦ ના ઠરાવ ક્રમાંકઃ ખરચ-૨૦૦૨-૫૭-ઝેડ-૧, તથા ઠરાવ નં.ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાર્ટ-૨/ઝ-૧ તા ૬-૧૦-૨૦૧૧ તથા ઠરાવ ક્રમાંકઃ- ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાર્ટ-ર/ઝ-૧ તા ૨૦-૧૦-૨૦૧૪ તથા ઠરાવ ક્રમાંકઃ- ખરચ/૨૦૦૨/૫૭ (પાર્ટ-ર)/ઝ-૧ તા ૨૦-૧૦-૨૦૧૫ તથા ઠરાવ ક્રમાંકઃ- ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાર્ટ-ર/ઝ-૧ તા ૧૮-૧-૨૦૧૭ ની જોગવાઇ મુજબ પ્રથમ પાચં વર્ષ માટે રૂા ૩૮૦૯૦/- પ્રતિ માસ ફિક્સ પગારથી નિમણુક અપાશેતેમજ આ ઠરાવથી નિયત થયેલ અન્ય લાભો મળવાપાત્ર રહશે
અરજી ફ્રી 
 • (૧) અનસુચિત જાતિ (SC) ,(૨) અનસુચિત જનજાતિ (ST) (૩) સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ  (SEBC) (૪) આર્થિક  રીતે નબળા વર્ગના ઉમેદવાર (EWS) (5) માજી સૈનિક (Ex-serviceman) તમામ કેટેગરી (૬) શારીરીક અશકતતા (દિવ્યાંગતા) ધરાવતા ઉમેદવારો (PD) તમામ કેટેગરી ના ઉમેદવારોએ ફ્રી ભરવાની રહેશે નહીં જ્યારે 
 • સામાન્ય વર્ગ (જનરલ કેટેગરી) ના ઉમેદવારે પરીક્ષા ફી  ૧૦૦ રૂ ભરવાની રહેશે .
 •  આ માટે ઉમેદવાર નીચે પૈકી કોઇ એક પધ્ધતિ દ્વારા  પરીક્ષા ફી ભરી શકશેઃ-
 •  (૧) પોસ્ટ ઓફફસ મારફતે 
 •  (ર) ઓનલાઇન SBI e-pay ના માધ્યમથી 

અરજી કરવા માટેની છેલ્લી તારીખ 
         Application Starting Date - 4/3/2022 
 •  Last day for Application  -   22/3/2022 
 •  Last day for payment of Examination fee - 20/3/2022 

ફોર્મ ભરવા માટેની જરૂરી લિંક 

 • Online Application                     :-   Download Now