રાજ્યના ખેડુતો ને સ્માર્ટફોન ખરીદવા માટેની ગુજરાત સરકારની યોજના 


    નમસ્કાર વિદ્યાર્થીમિત્રો સ્વાગત છે આપનું egujrat ની એક નવી પોસ્ટ પર.આપણી આજની પોસ્ટ ખેડુતલક્ષી છે ખેડુતોને સ્માર્ટ્ફોન ખરીદવા માટે સરકારશ્રી દ્વારા બહાર પાડેલ યોજના વિશેની સંપુર્ણ વિગતો આપને આ પોસ્ટ માં મળી રહેશે.ખેડુતોને સ્માર્ટફોન ખરીદવા માટે સહાયનું ધોરણ  કૃષિ,ખેડુત ક્લ્યાણ અને સહકાર વિભાગના તા:-૨૦/૧૧/૨૦૨૧ ના ઠરાવ મુજબ ૧૦% અથવા રૂ. ૧૫૦૦ બે માંથી જે ઓછું હોય તે હતું તેમાં તા:૭/૦૨/૨૦૨૨ ના સુધારા ઠરાવ દ્વારા સુધારો કરી સહાય નું પ્રમાણ ૪૦% અથવાઅથવા ૬૦૦૦  બે માંથી જે ઓછું હોય તે ચુકવવાનું રહેશે. તો ખેડુતમિત્રો રાહ જોયા વગર જલ્દીથી નીચેના ઠરાવ જણાવ્યા મુજબના આધારો સાથે ફોર્મ ભરી સહાયનો લાભ મેળવો.
આ ફોર્મ તારીખ ૨૧/૦૨/૨૦૨૨ થી ભરાવાના શરૂ થશે જે ધ્યાને લેશો. 

સ્માર્ટફોન સહાય મેળવવા ફોર્મ ભરવા માટે ની લિંક

Click Hereકૃષિ અને ખેડુત ક્લ્યાણ વિભાગ પરીપત્ર ૨૦/૧૧/૨૦૨૧    

Click Here

કૃષિ અને ખેડુત ક્લ્યાણ વિભાગ પરીપત્ર ૦૭/૦૨/૨૦૨૨  

Click Here    વિદ્યાર્થીમિત્રો આશા રાખું છું કે આપને આ પોસ્ટ ઉપયોગી બની હશે આ જ પ્રકારની અન્ય યોજનાઓને લગતી અન્ય કોઈ પણ માહિતી કે PDF જોઈતી હોય તો અમને કોમેંંટ કરી જરૂરથી જણાવજો જેથી અમો આપને માહિતી પુરી પાડી શકીએ. તથા અમારી સાથે જોડાઈ જજો જેથી તમામ યોજનાઓની માહિતીની અપડેટ આપને મળતી રહે.
 e-gujrat Is Created Only For The Educational Purpose. Not The Owner Of Any Of The Available PDF Material And Books On It. Nor Made And Scanned. We Only Provide The Link And Material Already Available On The Internet. If In Any Way It Violates The Law Or There Is A Problem Please Mail Us At egujrat18@gmail.com